(ir-)architecten

urbain architectencollectief - Ghent, Belgium

without deadline

Tasks: Planning & Design

Topics: Community Engagement, Urban Transformation

Type: Full-time, Other, Part-time

Experience required: Entry-level

Language: Local language(s) needed


urbain archi­tec­ten­col­lec­tief zoekt gedre­ven (ir-)architecten om het team te ver­ster­ken en mee te wer­ken aan boei­en­de pro­jec­ten op vlak van archi­tec­tuur en stedenbouw.

Op sta­pel staan ver­schil­len­de pro­jec­ten voor de neven- en her­be­stem­ming van ker­ken, meer­vou­dig en col­lec­tief wonen, inclu­sie­ve zorg­pro­jec­ten, soci­a­le huis­ves­ting en de ver­bou­wing van gezinswoningen.

Onze voor­keur gaat uit naar pro­jectar­chi­tec­ten met erva­ring (min. 2 jaar) maar ook pas afge­stu­deer­den/sta­gi­air-archi­tec­ten kun­nen ons ver­ras­sen met ster­ke ont­werp- en gra­fi­sche kwaliteiten.

Een goe­de ken­nis van het Nederlands wordt gevraagd. Kennis van Vectorworks is een plus maar geen ver­eis­te.

Ben je gedre­ven, een team­spe­ler en heb je een gezon­de por­tie mensenkennis?

Stuur dan je cv en moti¬≠va¬≠tie¬≠brief naar¬†info@‚Äčurbain-‚Äčac.‚Äčbe.

Wij bie­den uit­een­lo­pen­de pro­jec­ten van ver­schil­len­de schaal, een dyna­mi­sche werk­om­ge­ving in een jong team in het cen­trum van Gent en een cor­rec­te ver­lo­ning op basis van erva­ring en opge­no­men verantwoordelijkheden.

We ver­wel­ko­men je aan­slui­tend graag voor een ver­ken­nend gesprek!

« Back to all build_shift jobs